Το Εργαστήριο Οργανοληπτικής Αξιολόγησης Ελαιολάδου του ΑΣ Ρεθύμνου (χάριν συντομία «το Εργαστήριο») , δημιούργησε την ιστοσελίδα www.oliveoiltastinglab.gr (χάριν συντομίας «η ιστοσελίδα»), για να προσφέρει ενημέρωση αλλά και υπηρεσίες στους επισκέπτες της.

Η χρήση της ιστοσελίδας διέπετε από τους παρακάτω όρους χρήσης, τους οποίους ο εκάστοτε επισκέπτης/ χρήστης καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να συμμορφωθεί με αυτούς . Η χρήση της ιστοσελίδας συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων που περιγράφονται παρακάτω. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης της παρούσας, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της Ιστοσελίδας.

Το Εργαστήριο μπορεί  να αλλάξει αυτούς τους όρους, για οποιοδήποτε λόγο και χωρίς προειδοποίηση.  Η συνεχής χρήση αυτής της ιστοσελίδας από την πλευρά των χρηστών μετά από την ημερομηνία ισχύος οποιωνδήποτε αλλαγών στους όρους αυτούς θα θεωρείται ως αποδοχή από τους χρήστες των αλλαγών αυτών.

Α. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Α1. Το Εργαστήριο δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ενέργεια προσώπου ή οργανισμού, οπουδήποτε και αν αυτοί εδρεύουν, σαν αποτέλεσμα, άμεσο ή έμμεσο των πληροφοριών που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα.

Α2. Το Εργαστήριο δεν παρέχει καμία εγγύηση, ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας θα είναι πάντοτε επίκαιρο, ασφαλές, χωρίς σφάλματα και θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των επισκεπτών της.  Σαν αποτέλεσμα των συνεχών εξελίξεων, οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν την ιστοσελίδα μπορεί να μην είναι πάντοτε πλήρως ενημερωμένες. Η χρήση πληροφοριών που λαμβάνονται ή αποθηκεύονται από ή μέσω αυτής της ιστοσελίδας έγκειται αποκλειστικά στην κρίση και ευθύνη του χρήστη. Ο χρήστης αποδέχεται ότι πρέπει να αξιολογεί το περιεχόμενο και ότι είναι υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει η χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας.

Α3. Το Εργαστήριο καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, στα πλαίσια του τεχνολογικού ελέγχου, προκειμένου τα περιεχόμενα και οι υπηρεσίες της Ιστοσελίδας να παρέχονται απρόσκοπτα και χωρίς διακοπή. Δεν ευθύνεται όμως στην περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, διακοπεί η λειτουργία της Ιστοσελίδας ή καθίσταται δυσχερής ή/και αδύνατη η πρόσβαση σε αυτή, ή αν παρά τα τηρούμενα μέτρα ασφαλείας, εντοπιστούν «ιοί» ή άλλο επιβλαβές λογισμικό και μεταδοθούν στα τερματικά των επισκεπτών/ χρηστών, ή αν τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα (“hackers”) παρέμβουν στο περιεχόμενο και στην λειτουργία της Ιστοσελίδας καθιστώντας δυσχερή την χρήση της ή προκαλώντας προβλήματα στην ορθή λειτουργία αυτής. Επίσης, το Εργαστήριο δεν φέρει ευθύνη για την προσωρινή μη διαθεσιμότητα της Ιστοσελίδας, για την διακοπή μεμονωμένων ή όλων των λειτουργιών της ή για οποιαδήποτε δυσλειτουργία ή τεχνικά θέματα που τυχόν εμφανισθούν.

Το Εργαστήριο, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται έναντι του χρήστη ή οποιουδήποτε τρίτου για οποιασδήποτε μορφής ζημία, άμεση ή έμμεση που σχετίζεται με οποιοδήποτε τρόπο με τη χρήση της Ιστοσελίδας, την πλοήγηση σε αυτή και τη χρήση των υπηρεσιών ή των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή. Κάθε επισκέπτης/ χρήστης οφείλει να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας (π.χ. προγράμματα προστασίας από ιούς) πριν από οποιαδήποτε ‘’φόρτωση’’ από την Ιστοσελίδα. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή επισκευών, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/ χρήστης και σε καμία περίπτωση το Εργαστήριο.

Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Β1. Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου αυτής της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων,  όλων, των κειμένων, των γραφικών και των σχετικών εγγράφων,  αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Εργαστηρίου εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά, και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού κοινοτικού και διεθνούς δικαίου.

Β2. Το Εργαστήριο εξουσιοδοτεί τους επισκέπτες της ιστοσελίδας να αντιγράψουν και να εκτυπώσουν αποσπάσματα ή αρχεία από αυτήν την ιστοσελίδα για μη εμπορική χρήση (εκτός όσον αφορά περιεχόμενο που κατέχεται από τρίτο πρόσωπο και έχει καθοριστεί ως τέτοιο), με την υποχρέωση να αναφέρουν την πηγή από την οποία προέρχονται (www.oliveoiltastinglab.gr)

Γ. ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

Οι πληροφορίες που παρέχονται στο Εργαστήριο από τους επισκέπτες στην ιστοσελίδα, (εκτός από αυτές που παρέχονται κατά την διαδικασία πληρωμών μέσω τραπέζης),  συμπεριλαμβανομένων προσωπικών ή άλλων στοιχείων) δεν θεωρούνται εμπιστευτικές. Το Εργαστήριο μπορεί να αντιγράψει και χρησιμοποιήσει όλες ή οποιεσδήποτε από τις πληροφορίες αυτές για λόγους επικοινωνίας ή προώθησης των προϊόντων της.

Δ. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Τμήματα των περιεχομένων της ιστοσελίδας μπορεί να έχουν παραχθεί ή να ανήκουν σε τρίτους (πχ. άρθρα, δημοσιεύματα κλπ) ή να υπάρχουν σύνδεσμοι που οδηγούν σε άλλες ιστοσελίδες τρίτων, οι οποίοι έχουν την πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια ή την εγκυρότητα του περιεχομένου τους, χωρίς να απορρέει  υπάρχει καμία για την ιστοσελίδα μας. Ο επισκέπτης έχει την αποκλειστική ευθύνη χρήσης αυτών των κειμένων ή συνδέσμων που ανήκουν σε τρίτους.

Ε. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για τυχόν επικοινωνία με το Εργαστήριο, θα πρέπει να χρησιμοποιείται η φόρμα επικοινωνίας που βρίσκεται στην υποσελίδα ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ.

ΣΤ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

ΣΤ1. Συμφωνείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό την ιστοσελίδα μόνο σύμφωνα με τους Όρους αυτούς. Στην περίπτωση που η μη εξουσιοδοτημένη χρήση της ιστοσελίδας από την πλευρά σας, έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια ή τη ζημία οποιουδήποτε ατόμου το οποίο στη συνέχεια εγείρει αξίωση εναντίον του Εργαστηρίου, συμφωνείτε να αποζημιώσετε το Εργαστήριο για όλες τις απώλειες και/ή ζημιές που θα προκύπτουν από μια τέτοια αξίωση.

ΣΤ2. Ως χρήστης αυτής της ιστοσελίδας αποδέχεστε:

ΣΤ2.1 να μην ενεργείτε, κατά τη χρήση της ιστοσελίδας, εν γνώσει σας ή ακουσίως, αντίθετα σε οποιεσδήποτε νομικές ή ρυθμιστικές απαιτήσεις οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής που έχει δικαιοδοσία επάνω σας ή επάνω σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που αναλαμβάνετε.

ΣΤ2.2 να μην χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα για να προβείτε σε μη εξουσιοδοτημένες προσπάθειες να πρόσβασης των συστημάτων του Εργαστηρίου.

ΣΤ2.3 να μην χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα για να διεξάγετε επιχειρηματική δραστηριότητα ή άλλες δραστηριότητες ή να συμβάλλετε σε δραστηριότητες που απαγορεύονται εκ του νόμου

ΣΤ2.4. να μην χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα για τη μετάδοση οποιουδήποτε υλικού που είναι δυσφημιστικής, προσβλητικής ή απειλητικής φύσης ή το οποίο παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων μερών, ή για το σκοπό της πρόκλησης διατάραξης, παρενόχλησης, ή περιττής ανησυχίας σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος, ή να αποστέλλετε μηνύματα τα οποία γνωρίζετε ότι είναι ψευδή ή να κάνετε χρήση της ιστοσελίδας για τέτοιους σκοπούς