Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων

 

Δήλωση περί απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων

Έκδοση 1η: 6-9-2020
Έγκριση: Ελευθερία Γερμανάκη

Εισαγωγή

Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι για το Εργαστήριο Οργανοληπτικής Αξιολόγησης Ελαιολάδου του ΑΣ Ρεθύμνου (χάριν συντομίας «το Εργαστήριο»), η προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών & συνεργατών μας έχει πρωταρχική σημασία. Για τον λόγο αυτό λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε, από τυχόν απώλεια, διαρροή, αλλοίωση, διαβίβαση ή την με οποιοδήποτε άλλο τρόπο αθέμιτη επεξεργασία και να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από το Εργαστήριο,  πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το νομικό πλαίσιο.
Το Εργαστήριό μας σέβεται το ιδιωτικό σας απόρρητο και εναρμονίζεται πλήρως με τον Ευρωπαϊκό κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων 679/2016.
Παρακαλούμε να μελετήσετε την παρούσα Πολιτική και Δήλωση περί Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (χάριν συντομίας «Δήλωση») προκειμένου να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τύπο των πληροφοριών που συλλέγουμε για εσάς και πώς χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες.
Η παρούσα δήλωση είναι άμεσα διαθέσιμη στο Εργαστήριό μας (περιοχή Τρία Μοναστήρια Ρεθύμνου, ΤΚ 73400, τηλέφωνο: 2831200883) και την ιστοσελίδα μας www.oliveoiltastinglab.gr

Αντικείμενο της παρούσας δήλωσης

Το διαπιστευμένο Εργαστήριό μας παρέχει πληθώρα υπηρεσιών και η παρούσα δήλωση ισχύει για όλες τις υπηρεσίες που παρέχονται.

Σκοπός συλλογής και χρήση προσωπικών δεδομένων

Το Εργαστήριό μας συλλέγει, επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί προσωπικές πληροφορίες προκειμένου να σας εξυπηρετεί καλύτερα. Αυτή η συλλογή γίνεται κατόπιν κατάλληλης ενημέρωσης και εξασφάλισης της δικής σας συναίνεσης και με τις απαραίτητες διαδικασίες των αρχών προστασίας δεδομένων, όπου απαιτείται.
Το Εργαστήριό μας συλλέγει προσωπικές πληροφορίες από εσάς για την διενέργεια οργανοληπτικών αξιολογήσεων ελαιολάδου , την παροχή σχετικών πιστοποιητικών, την συμβουλευτική υποστήριξη επαγγελματιών του κλάδου αλλά και την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης.
Στους τύπους προσωπικών πληροφοριών που μας παρέχετε ενδέχεται να περιλαμβάνονται: στοιχεία επικοινωνίας, όπως το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας,  ο αριθμός φορολογικού μητρώου, καθώς και άλλες μοναδικές πληροφορίες, όπως προτιμήσεις για υπηρεσίες, προτιμήσεις επικοινωνίας  κλπ.
Το Εργαστήριό μας γενικά συλλέγει μόνο προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα προκειμένου να ικανοποιηθούν τα αιτήματά σας. Όπου αναζητούνται πρόσθετες, προαιρετικές πληροφορίες, θα ενημερωθείτε σχετικά κατά τη στιγμή της συλλογής των δεδομένων.
Το Εργαστήριό μας συλλέγει «ευαίσθητα» προσωπικά δεδομένα μόνο όταν τα εν λόγω άτομα μας προσφέρουν οικειοθελώς αυτά τα δεδομένα ή όταν αυτά τα δεδομένα απαιτούνται για την παροχή της αιτούμενης υπηρεσίας, ή όταν η συλλογή τους επιτρέπεται από τον νόμο. Παρακαλούμε να μην παρέχετε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα στο Εργαστήριό μας, εκτός εάν αυτό απαιτείται για το σκοπό της παροχής των προσωπικών δεδομένων και να μην παρέχετε σε καμία περίπτωση ευαίσθητα δεδομένα, εκτός αν δια της παρούσας συναινείτε στη χρήση από το Εργαστήριό μας αυτών των δεδομένων για τους νόμιμους σκοπούς παροχής υπηρεσιών και εάν συναινείτε στην αποθήκευση αυτών των δεδομένων σε βάσεις δεδομένων του Εργαστηρίου μας.
Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με το αν η παροχή ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων προς το Εργαστήριό μας είναι, ή θα μπορούσε να είναι, απαραίτητη ή κατάλληλη για ορισμένους σκοπούς, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο Εργαστήριο  (περιοχή Τρία Μοναστήρια Ρεθύμνου, ΤΚ 73400, τηλέφωνο: 2831200883) ή μέσα από την ιστοσελίδα μας www.oliveoiltastinglab.gr

Γνωστοποίηση και μεταφορά Προσωπικών Δεδομένων

Δε μοιραζόμαστε προσωπικά δεδομένα με τρίτους, εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται για τους νόμιμους σκοπούς λειτουργείας μας, προκειμένου να ανταποκριθούμε στα αιτήματά σας ή/και εφόσον επιβάλλεται ή επιτρέπεται από το νόμο.
Το Εργαστήριό μας μπορεί επίσης να αποκαλύπτει προσωπικά δεδομένα προκειμένου να απαντήσει σε αιτήματα της κυβέρνησης ή των υπηρεσιών επιβολής του νόμου ή όταν αυτό απαιτείται από τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, δικαστικές αποφάσεις ή νομοθετικούς κανονισμούς. Τέτοιες αποκαλύψεις μπορεί επίσης να απαιτούνται για ελέγχους προστασίας προσωπικών δεδομένων ή ελέγχους ασφαλείας ή/και για τη διερεύνηση ή ανταπόκριση σε παράπονα ή απειλές κατά της ασφάλειας. Το Εργαστήριό μας δεν πωλεί προσωπικά δεδομένα σε οποιουσδήποτε τρίτους και δε θα διαβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε σε οποιουσδήποτε τρίτους.

Τα Δικαιώματά σας

Έχετε το δικαίωμα στην πρόσβαση, διόρθωση, απαίτηση διαγραφής, απαίτηση για τον περιορισμό της επεξεργασίας οποιασδήποτε πληροφορίας έχει συλλέξει το Εργαστήριό μας. Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε ένα αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που τηρούμε για εσάς, καθώς και να τα αναθεωρήσετε και γενικά να ασκήσετε κάθε δικαίωμα που προβλέπεται από τη νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Εάν επιθυμείτε να υποβάλετε ένα αίτημα ή εάν χρειάζεστε περαιτέρω διευκρινήσεις σχετικά με τα δικαιώματα σας, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο Εργαστήριο (περιοχή Τρία Μοναστήρια Ρεθύμνου, ΤΚ 73400, τηλέφωνο: 2831200883) και την ιστοσελίδα μας www.oliveoiltastinglab.gr
Ασφάλεια των Δεδομένων
Το Εργαστήριό μας εφαρμόζει εύλογες πολιτικές και διαδικασίες τεχνικής και οργανωτικής ασφαλείας προκειμένου να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες από απώλεια, κακόβουλη χρήση, μεταβολή ή καταστροφή. Επιπλέον, προσπαθούμε να διασφαλίζουμε ότι η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα περιορίζεται σε όσους υπάρχει ανάγκη να λάβουν γνώση αυτών. Τα άτομα που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα είναι υποχρεωμένα να τηρούν την εμπιστευτικότητα αυτών των δεδομένων.

Αλλαγές στην παρούσα Δήλωση

Το Εργαστήριό μας υποβάλλει την παρούσα Δήλωση σε συχνή επανεξέταση και ενδέχεται να την τροποποιεί ή να την αναθεωρεί περιοδικά κατά τη διακριτική μας ευχέρεια. Σας ενθαρρύνουμε να μελετάτε κατά περιόδους την παρούσα Δήλωση προκειμένου να εξετάζετε εάν υπάρχουν τυχόν αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, σχόλια ή καταγγελίες σχετικά με την διαχείριση ή την προστασία από εμάς των προσωπικών σας δεδομένων ή εάν επιθυμείτε να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα ή να εξασκήσετε οποιοδήποτε δικαίωμά σας ως υποκείμενο των δεδομένων, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη Εργαστήριο (περιοχή Τρία Μοναστήρια Ρεθύμνου, ΤΚ 73400, τηλέφωνο: 2831200883), στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση lab@oliveoiltastinglab.gr  ή την ιστοσελίδα μας www.oliveoiltastinglab.gr
Συναίνεση
Με την υποβολή των προσωπικών δεδομένων σας στο Εργαστήριό μας, συναινείτε στη χρήση αυτών των δεδομένων σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση. Τα προσωπικά σας δεδομένα δε χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς, εκτός αν λάβουμε την άδειά σας, ή εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται ή επιτρέπεται από τον νόμο ή από τις απαιτήσεις άσκησης της δραστηριότητάς μας.